Home

Internrevisionsförordningen 2006 1228

Internrevisionsförordning (2006:1228) - Ekonomistyrningsverke

 1. 2006:1228. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Genom förordningen upphävsförordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. 2009:1321. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. För ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelsergälla
 2. Internrevisionsförordning (2006:1228) Departement Finansdepartementet BA ToT Utfärdad 2006-11-23 Ändring införd SFS 2006:1228 i lydelse enligt SFS 2018:134
 3. Internrevisionsförordning (2006:1228) Departement Finansdepartementet Utfärdad 2006-11-23 Ändring införd SFS 2006
 4. Internrevisionsförordning (2006:1228) Departement Finansdepartementet BA ToT Utfärdad 2006-11-23 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1344 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-08-15: Tillämpningsområd
 5. Internrevisionsförordning (2006:1228). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 6. om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228) Utfärdad den 20 juni 2018 Regeringen föreskriver att 4 § internrevisionsförordningen (2006:1228) ska ha följande lydelse. 4 §1 Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker själv-ständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad s

internrevisionsförordningen (2006:1228), med ESV:s föreskrifter och allmänna råd samt med IIA:s riktlinjer för yrkesmässig internrevision (IPPF). Den 31 december 2019 hade 66 myndigheter genomfört en extern kvalitetssäkring under de senaste fem åren . De tre myndigheter som inte har genomfört en exter Internrevisionsförordningen (2006:1228) tillkom med anledning av 1990-talets statsfinansiella kris i kombination med att man sett att det fanns brister i den interna styrningen och kontrollen i den statliga förvaltningen. I dag har 69 myndigheter internrevision 8 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2014:1331). Avgifter. 9 § Statens fastighetsverk får ta ut avgifter för fastighetsförvaltning och uppdragsverksamhet som avses i 3 § om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228); utfärdad den 6 december 2007. Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ internrevisionsförordningen (2006:1228) ska ha följande lydelse. 3 § Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll Rubrik: Förordning (2009:1321) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228) Omfattning: ny 2 a § Ikraft: 2010-01-01 överg.best

Internrevisionsförordning (2006:1228) Lagen

 1. universitet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018. På regeringens vägnar HELENE HELLMARK KNUTSSON Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) 1 Förordningen omtryckt 1998:1003. 2 Senaste lydelse 2013:1175. SFS 2017:1326 Utkom från trycket den 2 januari 201
 2. Internrevisionsförordningen 2006:1228, det vill säga förordningen bygger på teorier om internrevision. Internrevision handlar till stor del om att granska intern styrning och kontroll, i myndigheter är baserad och utvecklad av det internationella ramverket COSO (The Comitte
 3. Med stöd av internrevisionsförordningen (2006:1228) fattar universitetsstyrelsen beslut om riktlinjer för internrevisionen. Riktlinje för internrevisionen Innehållsansvarig: internrevisionen@kth.s
 4. I enlighet med § 7 Internrevisionsförordningen (2006:1228) skall internrevisionen bedrivas enligt god internrevisionssed. Det innebär att en internrevisionsfunktion utvärderas vart femte år av en kvalificerad och oberoende part. Internrevisionschefen är ansvarig för att en sådan utvärdering genomförs
 5. internrevisionsförordningen (2006:1228). Riktlinjerna ska uppdateras varje år på förslag av internrevisionen. Internrevisionen vid Uppsala universitet bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen (2006:1228), dessa riktlinjer samt god internrevisions- och internrevisorssed såsom den beskrivs
 6. internrevisionsförordningen (2006:1228). Av förordningen framgår att myndigheten har att genomföra en process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515). I dessa riktlinjer för intern styrning och kontroll fastställs närmare bestämmelser om ansvar
 7. Dokumenten har tagits fram i enlighet med Internrevisionsförordningen, SFS 2006:1228, utfärdad den 23 november 2006. Risknivån är baserad på gjorda intervjuer, Myndighetens riskanalys enligt Förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) och Internrevisionens egen bedöm

Internrevisionsförordningen (2006:1228) tillkom med anledning av 1990-talets statsfinansiella kris i kombination med att man sett att det fanns brister i den interna styrningen och kontrollen i den statliga förvaltningen. I dag har 69 myndigheter internrevision. Undersökningar har utförts som visar tecken på att internrevisione Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska myndighetens styrelse besluta om revisionsplan för internrevisionen. Revisionsplanen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisione Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska myndighetens styrelse besluta om revisionsplan för internrevisionen. Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger på en värdering av risker i relation till de mål som universitetet arbetar mot iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), 5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 6. i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats e

Internrevisionsförordning (2006:1228) Sören Öma

 1. iakttagelser och rekommendationer enligt 10§ internrevisionsförordningen (2006:1228) - i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna - om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket HF - om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, delegering a
 2. enlighet med 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), styrelsens bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är betryggande enligt 2 kap. 8 § förordningen (2000:606) om årsredovisning och budgetunderlag, allmänna råd, policyer som ingår i FI:s interna regelverk
 3. • Internrevisionsförordningen (2006:1228) är inte tillämplig på Högskolan i Gävle enligt HF 1 kap. 5a § och därmed inte heller förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. Enligt beslut av styrelsen 2012-12-07 (HIG 2012/113) tillämpas bestämmelserna i förordningen om intern styrning och kontrol

Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska myndighetens styrelse besluta om revisionsplan för internrevisionen. Förslaget till revisionsplan för 2018 baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen och prioritering av granskningsinsat Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 1 kap. 11 c § och i övrigt den 1 juli 2018. 2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 4 och 4 a §§ tillämpas i fråga om utbildning på forskarnivå som avses leda till doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen som påbörjas efter den 1 juli 2018. 2017:1111 1 Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska myndigheternas ledning besluta om revisionsplan för internrevisionen. I revisionsplanen fastställs internrevisionens uppdrag inför det kommande året. Eftersom internrevisionen använder ett brutet rapporteringsår sträcker sig planen från den 1 mars 2016 till och med den 28 februari 2017

Internrevisionen vid Göteborgs universitet bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen (2006:1228) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. Internrevisionen arbetar utifrån de Riktlinjer för internrevisionen vid Göteborgs universitet som styrelsen beslutat om internrevisionsförordningen (2006:1228). 4 § Högkvarteret är stab till myndighetens ledning. Högkvarteret utövar även enligt vad som följer av denna eller andra föreskrifter eller av särskilda beslut ledning av myndighetens organisationsenheter. Chefen för ledningsstaben ska som stabschef samordna stabsarbetet i Hög-kvarteret Internrevisionens uppdrag beskrivs bland annat i internrevisionsförordningen (2006:1228). MILITÄRA FLYGINSPEKTIONEN. Militära flyginspektionen är en fristående tillsynsenhet i Högkvarteret som lyder direkt under regeringen i frågor om tillsyn. I övriga frågor lyder flyginspektionen under ÖB Internrevisionsförordningen (2006:1228) och Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) föreskrifter samt denna instruktion reglerar Internrevisionens (IR:s) arbete. ESV:s allmänna råd ska beaktas liksom de av the Institute of Internal Auditors utfärdade International Standards for the professional Practice of Internal Auditing och Code of Ethics

Internrevisionsförordningen (2006:1228) Riksrevisionen instämmer i ESVsförslag till ändrad lydelse i föreskrifter och allmänna råd. Förordningen (2000:606) myndigheters bokföring . Riksrevisionen instämmer i ESVsförslag till ändrad lydelse i föreskrifter och allmänna råd. Statliga inrapporteringskoder (S -koder Internrevisionsförordningen. Det är regeringen som beslutar vilka myndigheter som ska följa förordningen och ha en internrevision inrättad. (SFS 2006:1228) 2.1.1 Organisation och uppgifter I Internrevisionsförordningen stadgas att alla myndigheter som lyder under denna sk internrevisionsförordningen (2006:1228). Till styrning och återkoppling hör också den årliga mål- och resultatdialogen, de löpande och ibland informella kontakterna mellan departement och myndigheter, och (för vissa myndigheter) kravet på delårsrapporter

Sedan 1 januari 2008 gäller förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll alla myndigheter under regeringen som har skyldighet att följa internrevisionsförordningen (2006:1228). Tillsammans med myndighetsförordningen (2007:515), förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) och internrevisionsförordningen reglerar förordningen om intern styrning och kontroll. (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). Avgifter 13 § Myndigheten ska ta ut avgifter för 1. tillhandahållande av läkemedelsstatistik och system för analys av sådan statistik enligt 2 § 5 och 6 Enligt den s.k. Internrevisionsförordningen (2006:1228) kan Ekonomistyr-ningsverket utfärda föreskrifter om myndigheternas internrevision. 9 : 10 : 1 Bakgrund Uppdraget Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att genomföra en kartläggnin Vid universitetet finns en internrevision (1 kap. 5a § HF och 2 § internrevisionsförordningen (2006:1228), nedan IRF). 1.4 Rektor och ställföreträdare för rektor Universitetets rektor är myndighetens chef och svarar för ledningen av verksamheten närmast under universitetsstyrelsen (2 kap. 3 § HL och 1 kap. 5 § 2 stycket HF)

intern styrning och kontroll och internrevisionsförordningen (2006:1228). Oegent-lighet är en mer allmän formulering, ett slags avvikelse från det normala eller det som anses vara rätt och riktigt. Otillbörlig påverkan liknar det korruptionsbegrepp som vi utgår från i vårt arbete. Otillbörligt är sådant som strider mot god sed, eti 5 Internrevisionsförordningen (2006:1228) 6 Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll 7 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 4 (7) 2019-06-10 Version: 1.0 Intern styrning och kontroll Den interna styrningen och kontrollen ska fungera på ett betryggande sätt vilke enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228) 5. skrivelse till regeringen, Regeringskansliet, Riksdagens utskott, Riksrevisionen, Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern om inte annat framgår av denna arbetsordning eller särskilt beslut 6. förordnande av Tullverkets personuppgiftsombud 7 Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska universitetsstyrelsen besluta om riktlinjer för internrevisionen. Regler för internrevisionen vid Umeå universitet omfattar bl.a. anvisningar kring internrevisionens organisering, oberoende och uppgifter

Internrevisionen vid myndigheter - en funktion som behöver

Internrevisionen regleras i Internrevisionsförordning (2006:1228). Internrevisionen stödjer och utvecklar Länsstyrelsen ska tillämpa internrevisionsförordningen 10 § Internrevisionsförordningen (2006:1228), 5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 6. i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd2, om det inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap. 16 § Arbetsförmedlingens internrevision är inrättad i enlighet med Internrevisionsförordningen, 2006:1228, vilket innebär att vi, utifrån en analys av verksamhetens risker, granskar och lämnar förslag till förbättringar av Arbetsförmedlingens process för intern styrning och kontroll.Internrevisionen ska ge råd och stöd till styrelsen och chefen för Arbetsförmedlingen. Vid universitetet finns en internrevision (1 kap. 5a § HF och 2 § internrevisionsförordningen (2006:1228), nedan IRF). 1.4 Rektor och ställföreträdare för rektor . Universitetets rektor är myndighetens chef och svarar för ledningen av verksamheten närmas

Svensk författningssamling Förordning SFS 2018:1344 om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228) Publicerad. - Internrevisionsförordning (2006:1228) - Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till internrevisionsförordningen Internrevisionens mål I revisionsplanen fastställs IR:s mål och inriktning för året samt de granskningsinsatser som krävs för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt uppnå målen internrevisionsförordningen (2006:1228), - i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, - i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap. 16 § 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), 5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 6. i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap. 16 §, 7

Detta styrdokument har beslutats med stöd av 10 § punkten 1 internrevisionsförordningen (2006:1228). 1 Organisatorisk placering . Interrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. 2 Internrevisionens uppdra Internrevisionsförordningen (2006:1228). Beslutande: Konsistoriet och rektor. Målgrupp: Konsistoriet och universitetet som helhet. Frekvens och tidsplan: Rapporter tas fram två gånger per år (beslut vanligtvis i april och november). Uppföljning sker i februari. 6.5. Omvärldsrappor internrevisionsförordningen (2006:1228) internationellt ramverk 2017 (International Professional Practice Framework/IPPF) utgivet av den internationella yrkesföreningen för internrevi-sorer, Institute of Internal Auditors (IIA). I fortsättningen omnämnt internation-ella standards. 2 Inlednin 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), 5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 6. om den antagningsordning som anges i 6 kap 3 § andra stycket HF 2017-02-15 1 (4) Dnr STYR 2017/151 BESLU

Förordning (2007:757) med instruktion för Statens

Internrevisionsförordningen (2006:1228) och Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) föreskrifter samt denna instruktion reglerar Internrevisionens arbete. ESV:s allmänna råd ska beaktas liksom de av the Institute of Internal Auditors utfärdade internationella riktlinjer, kärnprinciper, yrkesetiska kod och definition av internrevision internrevisionsförordningen (2006:1228), 4. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller lands-ting. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. På regeringens vägnar MATS ODELL Lilian Wiklund (Finansdepartementet) 1 Senaste lydelse 2003:281. SFS 2006:1242 Utkom från trycket den 5 december 2006 2 SFS 2006. internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § Internrevisionsförordningen (2006:1228), 5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 6. i frågor som enligt 2 kap. 15 § HF ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte ha

Regeringskansliets rättsdatabase

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1205) med instruk-tion för Läkemedelsverket. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för organ för bedömning a Internrevisionsförordningen (2006:1228). Frågor har besvarats av internrevisionschef Inga Astorsdotter, universitetsdirektör Martin Melkersson och ordförande Rolf Brennerfelt. Beslut i detta ärende har fattats av rektor Karin Holmgren efter föredragning av Inga Astorsdotter och i närvaro av tjänsteförrättand e universitetsdirektör Marti

Riktlinje för internrevisionen KTH Intranä

internrevisionsverksamhet i enlighet med Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd vilket innebär • att uttala sig om internrevisionens efterlevnad av Internrevisionsförordningen samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd, oc internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), 5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 6. i frågor som enligt 2 kap. 15 § högskoleförordningen (1993:100) ska avgöras av e om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228); utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver att det i internrevisionsförordningen (2006:1228) ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse. 2 a § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtals om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228) Utfärdad den 20 juni 2018 . Regeringen föreskriver att 4 § internrevisionsförordningen (2006:1228) ska . ha följande lydelse. 4 §1 Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker själv-ständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad s

Riktlinjer för internrevisionen - Uppsala Universit

Regeringens skrivelse 2016/17:18

Riskanalys och revisionsplan 201

Title: LDC idag - 2006-11-22 Author: Johnny Nilsson Last modified by: Alonso Acosta Created Date: 2/18/1999 2:53:28 PM Document presentation forma 2 SFS 2007:758 T Fakta, tel. 08-587 671 00 Elanders, Vällingby 2007 Ledning 9 § Myndigheten leds av en styrelse. 10 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. Anställningar och uppdrag 11 § Generaldirektören är myndighetschef. 12 § I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen. SFS 2006:1324 Utkom från trycket den 15 december 2006Förordning om ändring i förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 23 november 2006.Regeringen föreskriverJfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160 och bet. 2005/06:UbU15, rskr. 2005/06:214. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. att 2. 0 STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Rutin Ärendenummer: HIG-STYR 2016/125 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2016-10-14 Reviderad: Giltighetstid: Tillsvidare Arbetsordning för högskolestyrelse 12 § Riksgäldskontoret skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). 13 §3 Riksgäldskontoret skall placera sina medel, i den utsträckning de inte behöver användas till utbetalningar, på konto i Riksbanken, en bank eller ett kreditmarknadsföretag eller i statspapper eller andra skuldförbindelser med låg kreditrisk

Intern tillsyn och kontroll - Försvarsmakte

internrevisionsförordningen (2006:1228) Fi2018/ / BATOT 3 Utfärdande av lagar (rskr. 2017/18:382) a) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) b) lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) c) lag om ändring i sk atteförfarandelagen (2011:1244) d) lag om ändring i lagen (2018:000) om ändrin Internrevisionsförordningen (2006:1228) Förordningen (2000:606) myndigheters bokföring Statliga inrapporteringskoder (S-koder) CSN tillstyrker förslagen. Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av verksjuristen Pernilla Björck och verksamhetscontrollern Jennie Pettersson

HISTORISKT - LiU:s styrdokumen

Ekonomistyrningsverket, Myndigheter som 2014 ska följa internrevisionsförordningen (ESV 2006:1228) 10 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 9 11 Arwinge, O. Rost, I. (2013) Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet Balans, 10 juni, s 1 1 Bakgrund Den externa kvalitetsbedömningen ska ske i enlighet med internrevisionsförordningen (2006:1228). Enligt 7 § Internrevisionsförordningen ska internrevision bedrivas enligt god internrevisionssed och god internrevisorssed

internrevisionsförordningen (2006:1228), 5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 6. om viktigare föreskrifter, 7. a) om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, b) om disciplinansvar, c) om åtalsanmälan internrevisionsförordningen (2006:1228) samt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603). 8 Det statliga förvaltningssystemet från Skatteverket. s. 11fff. 9 Genom exempelvis myndighetsförordningen samt genom myndigheternas instruktioner. 10 Det statliga förvaltningssystemet från Skatteverket. Avsnitt 1, s. 11-12. ! iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), - i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, - i frågor som enigt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats en perso ordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksam-heten ska Banverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndig-heten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. 12 § Banverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det mil

Intern styrning och kontroll - Luleå tekniska universitet

Internrevisionens uppgifter styrs av internrevisionsförordningen (2006:1228). I ditt arbete ingår bland annat att granska och värdera effektivitet, ändamålsenlighet och kvalitet i myndighetens interna styrning och kontroll och lämna förslag till förbättringar Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll - Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen som har skyldighet att följa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. Inläggsnavigering 13 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Undantag från myndighetsförordningen 13 a § Bestämmelserna i 20 § första stycket och 21 § 3-5 myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Havs- och vattenmyndighetens beslut som fattas genom automatiserad behandling. Förordning (2014:1428) Riksgälden förvaltar statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier och lån samt hanterar banker i kris och insättningsgarantin internrevisionsförordningen (2006:1228). Det innebär särskilda krav när det gäller den interna styrningen och kontrollen. Myndigheten har en ordning där verksamhet, ekonomi och personalläge följs upp månadsvis och en fördjupad uppföljning av hela verksam-hetsplanen görs tertialvis. I den löpande uppfölj

förordningen (2006:1228) med tillhörande föreskrifter och allmänna råd och därmed även förordning om intern styrning och kontroll (2007:603). Internrevisionen ska följa god internrevisions- och internrevisorssed, vilket förutom internrevisionsförordningen även innefattar riktlinjer för yrkesmässig internrevision1. Uppdragsgivar som har skyldighet att följa internrevisionsförordningen (2006:1228)). - Internrevisionsförordningen (2006: 1228) - Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll - Statliga inrapporteringskoder (S-koder) Statens tjänstepensionsverk har tagit del av förslagen till nya föreksrifter och allmänna råd samt av konsekvensutreningen och svarar med denna skrivels Krav och förväntningar på intern styrning och kontroll och riskhantering framgår av högskoleförordningen, internrevisionsförordningen (2006:1228), förordningen (2007:603) om intern. Arbetet styrs av internrevisionsförordningen (2006:1228) och god sed. För närvarande består funktionen av två årsarbetskrafter inkl. revisionschef, plus vid behov konsulter. Du kommer att planera, genomföra och rapportera granskningar vara delaktig i riskanalys och planering arbeta självständigt men i nära samarbete med chef och/eller revisorskollega

Uppdraget innebär att leverantören ska i enlighet med god redovisningssed utföra internrevision enligt upphandlingsunderlaget. Uppdraget ska utföras enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228), ESV:s föreskrifter och allmänna råd samt universitetsstyrelsens riktlinjer. Leverantören ska leda och självständigt genomföra uppdraget Fiskeriverket. Förordning (2006:1316). /Rubriken träder i kraft I:2007-01-01/ Internrevision. 5 a § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Fiskeriverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1248). Myndighetens ledning. 6 § Fiskeriverkets generaldirektör är chef för verket. Styrelse SFS nr 2006:1022 Departement/myndighet Finansdepartementet Utfärdad 2006-06-29 Författningen har upphävts genom SFS 2007:841 Upphävd 2008-01-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2006:1236 Uppgifter och mål 1 § Finansinspektionen är central förvaltningsmyndighet för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen i fråga om finansiella marknader och finansiella företag. 2 § De.

 • Bitpanda ICO.
 • Binance Liquid Swap Risiko.
 • Сеялка Klever.
 • Merkostnadsersättning läkarutlåtande.
 • Kort varsel ersättning läkare Stockholm.
 • 500 USD to SEK.
 • Pound sign.
 • Lake Maggiore, Italy.
 • Coola soffbord.
 • Dator service.
 • IOST crypto latest news.
 • Huis in BV onderbrengen.
 • How to withdraw money from Bitrue to bank account.
 • Slots free.
 • Number of Bitcoin users 2021.
 • PVC Boden Flur.
 • Swedbank app dator.
 • Coinbase scopes.
 • Tätort i Värmland.
 • Tesla target price 2021.
 • $1 million bitcoin giveaway.
 • LKAB Samhällsomvandling.
 • Er høy internrente bra.
 • Hard plastic pool Amazon.
 • Uphold dogecoin.
 • Mekanisk periodisering betydelse.
 • Gutschein in PayPal umwandeln.
 • Gitlab disable user.
 • Vox YouTube.
 • Pansarterrängbil 360 pris.
 • Webull breakout screener.
 • BitPay transaction fee.
 • Note omsättning.
 • Copy Trading Avanza.
 • Suncor oil sands.
 • Robeco fondsbeleggen.
 • SafeMoon wallet.
 • Snapchat användarvillkor.
 • Sociala kontraktet Rousseau.
 • ADA hard fork price.
 • Google trends 2017.